Oberon Quantum System diagnostyka NLS - Obrazowa diagnostyka NLS - Metatron Oberon

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aparat Oberon przeznaczony jest do analizy zmian zachodzących w narządach i strukturach histologicznych w celu natychmiastowej oceny stanu organizmu. Ponadto służy do przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia i rozwoju powikłań. Aparat diagnostyczny pozwala lekarzowi istotnie skrócić czas oceny i opisania stanu organizmu jako całościowego systemu. Aparat przeznaczony jest do rejestrowania zmian w narządach i strukturach histologicznych i pozwala:
 
  • uzyskać jakościową ocenę stanu czynnościowego organizmu pod kątem aktualnej analizy,
  • sprawdzić skuteczność i wyniki zastosowanych metod terapeutycznych,
  • ocenić zdolności adaptacyjne organizmu,
  • przeprowadzić analizę dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu w toku leczenia,
  • wykryć pierwotne źródło zaburzeń czynnościowych,
  • ocenić charakter patologii z wykorzystaniem specjalistycznych systemów,
  • ocenić podstawowe czynniki zmienne homeostazy.
 
 
Aparat funkcjonuje na zasadzie wzmocnienia sygnału pierwotnego przy rozpadzie struktur metastabilnych. Informację o konkretnym, bieżącym stanie narządów uzyskuje się bezkontaktowo za pomocą czujnika aktywacyjnego opracowanego z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych i układu mikroobwodów. Czujnik wyłapuje słabo zauważalne wahania sygnału, które wybiera z charakterystyk pola zwykłego, statystycznego szumu. Za pomocą mikroprocesora przetwarza je w ciąg cyfrowy, który przekazuje następnie kablem łączącym do komputera.
Momenty magnetyczne przepływów molekularnych w złożonych ośrodkach zbudowanych z komórek nerwowych kory mózgowej tracą pod wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego swoją pierwotną orientację, co skutkuje rozstrojeniem rotacji struktur elektronów zdelokalizowanych, powodując w nich niestabilne warunki metastabilne, których rozpad odgrywa rolę sygnału pierwotnego.
Z punktu widzenia fizyki aparat przedstawia układ oscylatorów elektronicznych, rezonujących na długościach fal promieniowania elektromagnetycznego, których energia równa jest energii zniszczenia dominujących związków, podtrzymujących strukturalną organizację badanych obiektów.
Aparat pozwala uformować zadaną aktywność bioelektryczną neuronów w mózgu pacjenta, w odróżnieniu od których potrafi selektywnie wzmocnić sygnały, które można tylko z trudem odróżnić od fluktuacji statystycznych (zjawisko rezonansu).

Diagnostyka – aparat przetwarza dane dla następujących ocen:
Charakterystyka punktowa
Na przykładzie przewodu pokarmowego widoczne są miejsca sprawdzone przez aparat w danym narządzie. Kolorowe znaczniki określają obciążenie poszczególnych badanych miejsc narządu.

1
Poziom bocznej aktywności czynnościowej
2
Poziom optymalnej regulacji
3
Zmiana charakterystyki w kierunku wyższego poziomu, stan obciążenia układu regulacyjnego
4
Astenizacja mechanizmów regulacyjnych
5
Zaburzenia kompensacyjne mechanizmu adaptacyjnego
6
Dekompensacja mechanizmu adaptacyjnego, rozległe stany patologiczne
Charakterystyka widmowa częstotliwości (krzywe)

Charakterystyka widmowa badanej struktury jest powiązana z widmem rezonansowym częstotliwości od 1,8 Hz do 8,2 Hz. Należy szukać związków pomiędzy kolorami, charakterystykami widmowymi (krzywymi), punktami przecięcia krzywych częstotliwości itp.
W powyższej strukturze – przekrój podłużny głowy – znajdują się wszystkie rodzaje tkanek: od kości aż po mózg. Niebieska i czerwona krzywa reprezentują widmo fizjologicznego stanu równowagi i umożliwiają rozpoznanie stanu ostrego, podostrego lub przewlekłego. Jako idealny stan organizmu uważany jest przypadek, kiedy kształty i pozycje krzywej sygnału wejściowego (czerwona) i sygnału wyjściowego (niebieska) są identyczne lub przynajmniej się przecinają. Jeżeli pomiędzy czerwoną i niebieską krzywą znajduje się odstęp, oznacza to utratę informacji i większe obciążenie badanej struktury. Na powyższej rycinie na krzywych częstotliwości widoczne są amplitudy, a jednocześnie zauważyć można powstałe ukryte pola. Pola te są ograniczone przez czerwoną i niebieską krzywą i należą zawsze do konkretnego widmowego zakresu częstotliwości. Na tej rycinie pola ukryte znajdują się w obszarze częstotliwości 3,4 Hz, 4,9 Hz i 5,8 Hz. Koniec widma jest zaburzony przez wyłączenie systemu i niedoprowadzenie pomiaru charakterystyki częstotliwości do końca. Na podstawie charakterystyki częstotliwości można się spodziewać większych problemów w narządach przyporządkowanych do poszczególnych częstotliwości rezonansowych – 3,4 i 5,8 Hz.
Ważne jest również to, czy niebieska linia znajduje się nad czerwoną – oznacza to bowiem, że chociaż dla badanego narządu wykazano obciążenie, energia wewnętrzna narządu jest wystarczająca do zrównoważenia zaburzenia. Przeciwnie, jeżeli czerwona krzywa znajduje się nad niebieską krzywą, może to oznaczać, że mechanizmy regulacyjne organizmu nie są w stanie zrównoważyć zaburzenia.
Krzywe powinny znajdować się w środkowej części wykresu, mniej więcej na poziomie liczby 3 (tak jak na rycinie). Jeżeli obydwie krzywe – niebieska i czerwona – położone są w dolnej części pomiędzy liczbą 1 i 2, oznacza to raczej ostry problem w odniesieniu do narządu (np. stan zapalny). Jeżeli natomiast położone są pomiędzy liczbami 4 i 6, sygnalizuje to raczej przewlekły (długotrwały) problem w odniesieniu do badanej struktury organizmu.
 
Vegeto-Test
Przycisk Vegeto Test pozwala na sprawdzenie stosowności (wartości) dowolnego preparatu, leku lub produktu spożywczego i na słowną lub numeryczną afirmację. Po kliknięciu tego przycisku wyświetli się okno, w którym można wprowadzić opis (np. witamina C). Jednocześnie można załadować próbkę do aparatu i nacisnąć OK. Stosowność danego preparatu dla organizmu zostanie oceniona poprzez naciśnięcie przycisku Analiza +.


Galeria:
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego